LPF „PADĖK GATVĖS VAIKAMS“ PRIVATUMO TAISYKLĖS

LPF “Padėk gatvės vaikams”, juridinio asmens kodas 304346892, (toliau – Fondas) yra Internetinės svetainės www.padekgatvesvaikams.lt valdytojas.

 • Šioje svetainės skiltyje rasite Fondo Privatumo taisyklių (toliau – Privatumo taisyklės) nuostatas, reglamentuojančias Naudotojo Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Fondo veikloje, taip pat su tuo susijusias Naudotojų teises bei Fondo pareigas.
 • Atkreipiame dėmesį, jog naudodamasis Internetine svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas sutinka su Privatumo taisyklių nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis  Privatumo taisyklių nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis šia Internetine svetaine.
 • Fondas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti Privatumo taisyklių nuostatas. Bet koks Privatumo taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinėje svetainėje dienos, todėl prašome perskaityti šių Privatumo taisyklių nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Internetinės svetainės suteikiamomis galimybėmis. Jei perskaitę šių Privatumo taisyklių nuostatas nusprendžiate toliau naudotis Internetinės svetainės suteikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.
 • Naudotojas, turėdamas bet kokių klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai į Fondą el. paštu: fondas@padekgatvesvaikams.lt
 • Visi veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 • Valdytojas – Fondas, t. y. LPF “Padėk gatvės vaikams”, juridinio asmens kodas 3024346892, adresas Taikos g. 173-9, LT-05209, Vilnius, Lietuva, kuri nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 • Internetinė svetainė – internetinė svetainė, pasiekiama adresu www.padekgatvesvaikams.lt
 • Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis internetinėje svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis  sužinoti apie Fondo veiklą ir/arba skirti paramą savo arba kito asmens vardu.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
 • Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.
 • Naujienlaiškiai – tai asmens duomenų suvedimas aktyviais Naudotojo veiksmais internetinėje  svetainėje, kur yra saugomi Naudotojo Asmens duomenys, siekiant gauti informacines naujienas apie Fondą.
 • Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų veiklos ar paslaugų.
 • Fondo partneris – tai asmuo, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI

 • Fondas Naudotojų Asmens duomenis gauna trimis būdais, kai:
  –    Naudotojas informaciją apie save pateikia pats;
  –    Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetine svetaine;
  –    Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų.
 • Fondo Internetinės svetainės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją Fondui šiais atvejais:
  – Naudotojui užsisakius naujienlaiškius Internetinėje paskyroje;
  – skiriant paramą per teikiamas Internetinės svetainės mokėjimo funkcijas;
  – Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su Fondu metu.
 • Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima informacijos gavimą Slapukų pagalba, Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Naudotojui naudojantis Internetine svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis.
 • Trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas apima situaciją, kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją Fondas gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. Fondas iš Facebook, Inc. gauna tokius Naudotojo Asmens duomenis kaip Naudotojo atvaizdą ir www.facebook.com socialinio tinklo paskyros (profilio) vardą, tuo tarpu iš Google, Inc. Fondas gauna tik Naudotojo atvaizdo duomenis.

NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 • Fondas Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:
  – Paramos gavimo per Internetinę svetainę tikslu;
  – Bendradarbiavimo arba savanorystės tikslu;
  – Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
  – Aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu.
 • Fondas Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI

 • Fondas savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis, Naudotojo sutikimo ir Fondo teisėto intereso teisiniu pagrindu:
  – Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, asmens kodas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių)banko sąskaitos numeris, paramos apmokėjimo būdas, paramos istorija, gyvenamosios vietos adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“, asmens šeiminės padėties duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Internetinės svetainės efektyvinimo ir veiklos vykdymo tikslu. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais ir arba  aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu.
  – informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;
  – bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.
 • Fondas pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt.

NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 • Fondas laikosi ir gerbia Internetinės svetainės Naudotojų teises:
  – teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie Fondo atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;
  – teisę gauti informaciją, susijusią su Fondo tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;
  – teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
  – teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Fondo valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;
  – teisę apriboti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Fondas gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir Fondui nebereikia Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Fondo teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis;
  – teisę prieštarauti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui, t.y. Naudotojas turi teisę dėl su Naudotojo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas tada, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Fondui pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Fondo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Naudotojas yra vaikas, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. Fondas šiuo nurodo, kad, atsižvelgdama į Naudotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, nebetvarko Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Fondas įrodo, kad Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Fondo interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
  – teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Fondui, kai Naudotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Naudotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Fondas šiuo nurodo, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Naudotojas turi teisę, kad Fondas, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
  – teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.
 • Fondas informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Fondas per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.
 • Fondas atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva.
 • Jeigu Naudotojas pageidauja, kad Fondas įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Naudotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su Fondu.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 • Fondo tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie:
  –    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paramos Fondo Internetinėje svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Fondo Internetine svetaine suteikiant paramą;
  –    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi bendradarbiavimo arba savanorystės vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio bendradarbiavimo arba savanorystės;
  –    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Fondo teikiamomis paslaugomis;
  –    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;
  –    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su klientais spendimo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų Asmens duomenų gavimo dienos.
 • Fondas deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Fondas sunaikina Naudotojo asmeninę informaciją.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

 • Fondas naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse ir ne tik, tokių kaip mokėjimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.
 • Fondas informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Fondas perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims.
 • Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.
 • Fondas ir trečiasis asmuo, kuriam Fondas perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos.
 • Fondas siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Fondo Internetinės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, Fondas neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Fondo teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.
 • Tuo atveju, jeigu Fondas yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigotas, Fondas privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 • Fondas rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Fondas naudoja tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.
 • Fondas pažymi, kad nors Fondas stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS

 • Fondo Internetinė svetainė yra skirta asmenims nuo 16 metų, todėl Fondas sąmoningai nerenka ir netvarko vaikų iki 16 metų Asmens duomenų.
 • Tačiau Fondas pažymi, kad tėvai turi teisę pateikti Fondui savo sutikimą, jeigu jų nepilnametis vaikas iki 16 metų norėtų naudotis Fondo Internetinės svetainės suteikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, skirti piniginę paramą.
 • Jums sužinojus, kad Jūsų vaikas pateikė Fondui asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su Fondu.

TIESIOGINĖ RINKODARA

 • Fondas, turėdamas aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms“ žinute.
 • Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Fondui duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali:
  –    rašyti elektroninį laišką adresu fondas@padekgatvesvaikams.lt arba skambinti bendruoju  telefonu +370 61224040 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių;
  –    atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.
 • Elektroninių laiškų  ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.
 • Naudotojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais informuojant apie tai Fondą el. paštu fondas@padekgatvesvaikams.lt arba telefonu +370 61224050.

SLAPUKAI

 • Siekiant pagerinti lankymąsi interneto svetainėje www.padekgatvesvaikams.lt, esant Naudotojo sutikimui, galime naudoti slapukus (angl. cookies) – tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
 • Jeigu Naudotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Naudotojas turi paspausti „Sutinku dėl slapukų naudojimo“, o jeigu Naudotojas nesutinka, jog Slapukai būtų įrašyti, Naudotojas turi paspausti „Nesutinku dėl slapukų naudojimo“.
 • Fondo naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Naudotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje bei daugiau sužinoti apie svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Fondo teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Fondas slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.
 • Jeigu Naudotojas sutiko, jog Slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą galinį įrenginį, Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, paspausdamas nuorodą „Atšaukti slapukų naudojimą“ arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti, kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie svetainėje naudojamus slapukus pateikiama www.AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html

 

PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

Šios Privatumo taisyklės galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Bet kokie Privatumo taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Fondo Internetinėje svetainėje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS
LPF „Padėk gatvės vaikams“
Juridinio asmens kodas 304346892
Taikos g. 173-9, LT-05209

Telefonas +370 612 24050
El. pastas: fondas@padekgatvesvaikams.lt

Privatumo taisyklių redagavimo data 2021 m. liepos 22 d.